Notificare pentru Clienți privind Protecția Datelor cu Caracter Personal

1. Introducere

NIS PETROL S.R.L., persoană juridică înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul principal în Calea Floreasca nr. 246-C, etaj 9, Sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/11127/2011, Cod unic de înregistrare RO29111546, în calitatea sa de operator de date (”Compania”) colectează și procesează Date Personale despre dvs. (Clienți), denumiți în continuare ”Persoane Vizate”, pe durata specificată în cele ce urmează.

Orice Persoană Vizată care are orice nelămurire sau întrebare referitoare la această Notificare Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (”Notificare”) sau care intenționează să își exercite drepturile prevăzute în această Notificare, poate contacta Compania la adresa de e-mail prevăzută mai jos la Secțiunea 2.

Dacă nu este prevăzut altfel și în cazul în care este aplicabil, orice termen folosit în această Notificare, va avea același sens atribuit și în Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”).

2. Cine este Operatorul datelor?

Compania prelucrează datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate, în calitate de Operator. Pentru orice întrebare sau solicitare referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite mai jos ca Date Personale), sau orice altă informație suplimentară, puteți contacta Responsabilul pentru Protecția Datelor din cadrul Companiei (”DPO”) la :

e-mail: dpo.nispetrolromania@nis.eu

3. Ce fel de Date Personale sunt prelucrate de Companie?

Pe perioada desfășurării Contractului cu dvs., Compania colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal puse de dispoziție de către dvs.: numele, prenumele și numărul de telefon (”Date personale”).

4. Cum folosim Datele Personale și în ce temei legal?

Datele Personale sunt prelucrate de Companie în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Sănătății/ Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri / Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică Nr. 966/ 1809/ 105 din 29.05.2020 precum și în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile, incluzând GDPR, fără a se limita la acesta, în următoarele scopuri:

Scopul prelucrării

Descrierea scopului

Temei legal

Tipuri de Date Personale prelucrate

Consecințele refuzului de a furniza  Date Personale

Conformarea cu prevederile legale

Respectarea cerințelor legale pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și pentru facilitarea eventualelor anchete epidemiologice în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire între clienții noștri.

Ordinul comun al Ministerului Sănătății/ Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri / Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Nr. 966/ 1809/ 105 din 29.05.2020

  • Nume
  • Prenume
  • Număr de telefon

 

Refuzul de a furniza Datele Personale conduce la imposibilitatea consumului produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate (terase) din exteriorul stațiilor de alimentare carburanți Gazprom.


5. Cum prelucrăm Datele Personale?

Datele Personale sunt prelucrate prin mijloace manuale și sunt protejate prin mijloace de securitate adecvate. În această privință, Compania va lua cele mai potrivite măsuri administrative, tehnice, personale și fizice pentru protecția Datelor Personale, care sunt în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la confidențialitatea și securitatea datelor, care în mod particular includ protecția Datelor Personale în cazurile de utilizare necorespunzătoare, nelegală sau distrugere, pierdere, modificare, accesare sau achiziție neautorizată.


6. Cine are acces la Datele Personale?

Acces la Datele Personale va avea doar personalul care deservește Stațiile de Alimentare Carburanți Gazprom (personalul care va colecta de la dvs. Datele Personale) precum și reprezentanții autorităților publice.


7. Datele Personale sunt transmise în străinătate?

Compania NU va divulga Datele Personale niciunei alte persoane în nicio altă țară situată sau nu în Spațiul Economic European.


8. Persoanele Vizate au drepturi cu privire la datele lor?

Persoana Vizată, în ceea ce privește datele sale, are dreptul în orice moment:

     a) Să obțină confirmarea prelucrării Datelor Personale și să fie informată cu privire la conținutul datelor și sursa acestora, să verifice exactitatea lor sau să solicite integrarea, actualizarea sau modificarea Datelor Personale, și

     b) Să solicite ștergerea, anonimizarea sau restricționarea prelucrării Datelor Personale dacă prelucrarea s-a făcut cu încălcarea legislației aplicabile, în vigoare.

Pentru a-și exercita drepturile prevăzute de această Notificare, Persoanele Vizate pot contacta Compania la adresa de e-mail specificată în Secțiunea 2.

Față de cele de mai sus, începând cu data de 25 mai 2018, Persoanele Vizate au drepturi suplimentare, conform Secțiunii 9 de mai jos:

9. Ce s-a s schimbat din 25 mai 2018?

A. Păstrarea datelor

Compania va păstra Datele Personale pe durata unui termen de 30 de zile de la data colectării acestora.

B. Drepturi suplimentare

Suplimentar față de drepturile indicate în Secțiunea 8 de mai sus, Persoanele Vizate au dreptul, în orice moment să:

a) Solicite Companiei să restricționeze prelucrarea Datelor Personale atunci când:

  • Persoana Vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Companiei să corecteze sau să verifice exactitatea datelor;

  • Prelucrarea lor este nelegală însă, Persoana Vizată nu dorește ștergerea lor de către Companie;

  • Compania nu mai are nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar Persoana Vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

  • Persoana Vizată s-a opus prelucrării bazată pe interesul legitim, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Companiei prevalează asupra celor ale Persoanei Vizate.

b) Se opună procesării Datelor Personale;

c) Solicite ștergerea imediată a Datelor Personale;

d) Exercite dreptul la portabilitatea Datelor Personale atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul Persoanei Vizate sau pe faptul că procesarea este necesară pentru executarea Contractului și Datele Personale sunt prelucrate prin mijloace automate;

e) Depună o plângere la o autoritate de supraveghere relevantă.

Pentru a exercita asemenea drepturi (cele care sunt aplicabile în cazul de față), Personale Vizate pot contacta Compania la adresa de e-mail specificată în Secțiunea 2.

10. Actualizarea Notificării pentru Protecția Datelor

Compania poate schimba sau actualiza prezenta Notificare chiar și ca urmare a diferitelor modificări ale actelor normative menționate ori a interpretărilor, deciziilor sau opiniilor autorităților referitoare la prelucrarea Datelor Personale în scopul stipulat anterior. Orice modificare a acestei Notificări va deveni aplicabilă de la data publicării acesteia pe pagina de Internet a Companiei, la adresa www.gazprom-petrol.ro